Condicions de venda

Preàmbul

Les condicions generals de venda següents són aplicables a totes les vendes i entregues d’articles que apareixena www.neusbonada.com, d’ara endavant Web, sigui per mitjà de la compra en línia o del correu electrònic: info@neusbonada.com, o mitjançant una comanda feta per un Client, és a dir, una persona física actuant en qualitat de consumidor (segons la llei i la jurisprudència). L’accés i la compra a la Web indiquen que el Client accepta aquestes condiciones generals de venda. Llegiu atentament aquestes condicions generals de venda abans d’utilitzar la Web. Aquestes condicions generals de venda poden ser modificades i actualitzades. Les condicions que s’apliquen a la comanda d’un article feta per un Client són aquelles que resten vigents el dia en què la comanda s’ha efectuat.

Identificació de l'autor

Nova Joieria Radresa, S.A. és l’empresa titular del domini www.neusbonada.com, amb un capital de 250.000 euros, inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 2628- llibre 0 – foli 1 – secció 8 – full GI 45156 – inscripció 1ª i amb seu social al carrer Sant Agustí, número 40, 17257 Torroella de Montgrí, Girona, Espanya; i amb NIF: A-17967175.
Telèfon: 0034 972 75 91 06
Correu electrònic: info@neusbonada.com

Informacions relacionades amb els articles i amb la limitació de la responsabilitat

La informació (denominació, definició, reproducció dels articles i descripció detallada: propietats, característiques i composició…) relacionada amb el conjunt d’articles per a la venda a distància, està disponible a través de la Web, del Servei d’Atenció al Client o Contacta i a la nostra botiga situada al carrer Sant Agustí, número 40, 17257 de Torroella de Montgrí, Girona, Espanya, oberta de dilluns a dissabte, excepte els dimarts al’hivern; al telèfon 0034 972 75 91 06, a l’adreça e-mail info@neusbonada.com.

Sens perjudici de tenir molta cura i molta precisió amb la informació, les descripcions i dades dels articles disponibles en el servei Contacta i a la Web, així com, sens perjudici de la seva actualització regular, l’Empresa no pot ser considerada responsable de qualsevol error no substancial que pugui intervenir.

Així, tot i que les fotografies i altres reproduccions dels articles a la Web els representen fidelment – dins dels límits de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat -, aquestes són únicament indicatives i no tenen valor contractual. Si l’article entregat no correspongués a la seva descripció, l’Empresa es compromet a corregir l’error segons les condicions de l’article 13, més avall. De forma més general, l’Empresa no podrà ser considerada responsable de:les interrupcions o retards del Servei d’Atenció al Client o Contacta, o de la Web, deguts a feines de manteniment, avaries tècniques, casos de força major o degut a tercers o a qualsevol altra circumstància aliena a la seva voluntat;la impossibilitat del Client o de l’Empresa de contactar amb el Servei Atenció al Client i/o accedir momentàniament a la Web, degut a circumstàncies alienes a la seva voluntat, tals com les avaries informàtiques, interrupcions de la xarxa telefònica o de la xarxa Internet.

Condicions de la comanda dels articles

4.1 Per efectuar una comanda a la Web, el Client ha de ser major d’edat, tenir capacitat jurídica y ser titular d’una targeta bancària.

4.2 Les comandes s’accepten en català, castellà, francès o anglès, i segons l’estoc disponible. El Client serà informat de la disponibilitat de l’article en el moment en què faci la comanda, pel Servei Atenció al Client o Contacta, o a la pàgina d’informació de la Web que descriu cada article. Si l’article venut no estigués disponible temporalment, és possible encarregar-lo per a una entrega posterior, segons els terminis especificats.
Si, malgrat el control de l’Empresa, els articles encarregats no estan disponibles, l’Empresa n’informarà el Client mitjançant una trucada telefònica o correu electrònic al més aviat possible i reemborsarà la quantitat facturada al compte de la targeta de crèdit del Client.

4.3 El Client es compromet a que la integritat de les informacions i dades personals comunicades al Servei Atenció al Client o Contacta o a la Web per fer la comanda, seran conformes a les presents condicions generals de venda, complertes, exactes i actuals. En el cas contrari, l’Empresa es reserva el dret d’anul·lar completament la comanda, així com el pagament, procedint al reemborsament, en el cas que el Client ja l’hagués realitzat.
Informem que, per efectuar la comanda, l’Empresa recull les següents dades de caràcter personal del Client que s’incorporen a un fitxer automatitzat de l’Empresa: nom i cognoms, nom d’usuari i contrasenya del compte del que disposa el Client a la Web, adreça electrònica, número de telèfon, adreça habitual del Client, adreça de l’entrega i forma de pagament. Amb la sol·licitud de comanda mitjançant la Web o el Servei Atenció al Client o Contacta, el Client dóna el consentiment i s’entén que està al corrent que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer automatitzat de l’Empresa. Aquestes dades es recullen amb la finalitat de gestionar l’entrega dels productes adquirits pel Client, així com per poder obtenir el perfil de clients per a una millor gestió i desenvolupament dels productes i serveis. Aquesta informació és necessària pel tractament de la comanda i podrà comunicar-se a l’Empresa, exclusivament per dur a terme la comanda. La consignació de la informació de caràcter personal del Client per a la tramitació d’una comanda és de caràcter obligatori, per això, el refús a comunicar-la implicarà la impossibilitat de ser Client de l’Empresa a través del Servei Atenció al Client o Contacta, o de la Web. Segons la Directiva 95/46/CE del 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, el Client disposa d’un dret d’accés, modificació, rectificació, oposició i supressió de les dades personals dels fitxers de l’Empresa. Per exercir tal dret, s’haurà d’enviar un correu al responsable del fitxer, l’Empresa a les adreces següents: electrònica, info@neusbonada.com o postal, carrer Sant Agustí 40, 17257 Torroella de Montgrí, Girona, Espanya.

4.4 L’Empresa es reserva el dret d’anul·lar qualsevol comanda realitzada per un Client amb el qual hi hagi un litigi relatiu al pagament d’una comanda anterior, o no conforme amb les condicions generals de venda.
Si l’Empresa constata que la comanda no compleix les presents condicions generals de venda (per exemple: una adreça d’entrega errònia, pagament inexistent o insuficient),informarà al Client en un termini màxim de sis (6) dies, per telèfon o per correu electrònic.
Si el Client no procedeix a corregir els elements erronis o contraris a les presents condicions generals de venda de la seva comanda, l’Empresa es reserva el dret d’anul·lar la comanda, i si ja s’ha efectuat el pagament serà reemborsat al Client.

La comanda

Les comandes només podran efectuar-se a través de la Web, i han d’estar degudament omplertes, amb totes les dades necessàries per a la inequívoca identificació de l’autor/a de la compra. Un cop efectuada la comanda, apareixerà un missatge de confirmació amb tota la informació relacionada amb la compra. El Client rebrà, igualment, un correu electrònic on s’especificaran els detalls de la compra, així com el dia de la recepció de la comanda.
Els informem que al fer la comanda i la identificació del Client es registren les direccions IP de la connexió a Internet des d’on aquestes s’executen. La direcció IP serà únicament utilitzada com a prova judicial en cas de possible frau per mal ús de les targetes de crèdit i/o falses comandes, o si escau, per petició judicial i segons la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Per garantir la qualitat del servei, l’Empresa es reserva el dret de no tractar una comanda si considera que qualsevol de les dades de la comanda i/o del Client, dades d’identificació, de forma de pagament o de qualsevol altre tipus són fraudulentes, errònies o incompletes.

Preu dels articles i despeses d'enviament

6.1 Els preus que apareixen a la Web són en Euros i amb impostos inclosos. Les despeses d’enviament, tant l’enviament estàndard com l’urgent, i les despeses de duanes, si escau, no estan inclosos i resten a càrrec del Client. Els preus facturats són els preus vigents el dia de la comanda. L’import de les despeses d’enviament relatives a l’entrega dels articles apareixerà automàticament a la Web quan es validi el tipus d’enviament (estàndard o urgent) escollit pel Client i se li tornarà a comunicar per correu electrònic quan confirmi la comanda.

Amb el sistema estàndard, les despeses d’enviament a la Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla seran de 7,80 €, els lliuraments es faran en un termini de 3 dies hàbils després de la recepció de la confirmació per correu electrònic.

Amb el sistema urgent, les despeses d’enviament a la Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla seran de 10,00 €, els lliuraments es faran en un termini de 2 dies hàbils després de la recepció de la confirmació per correu electrònic.

Amb el sistema estàndard, les despeses d’enviament als països de la Comunitat Europea seran de 15,50 €, els lliuraments es faran en un termini de 5 dies hàbils després de la recepció de la confirmació per correu electrònic.

Amb el sistema urgent, les despeses d’enviament a la Comunitat Europea seran de 17,55 €, els lliuraments es faran en un termini de 3 dies hàbils després de la recepció de la confirmació per correu electrònic.

Amb el lliurament, el Client rebrà, per cada article, la confirmació del preu pagat i les despeses d’enviament.

Lliurament

El lliurament dels articles només podrà efectuar-se: a la residència habitual del Client; o a l’adreça de lliurament indicada pel Client quan faci la comanda, sempre que aquesta adreça de lliurament sigui la residència habitual d’un tercer, el qual és el beneficiari escollit pel Client, o a l’adreça de l’empresa on treballi, tenint en compte que en cap cas podrà fer-se el lliurament a hotels ni a apartats de correus. Així doncs, el Client es compromet a comunicar l’adreça exacta d’una residència habitual.
El lliurament dels articles es farà un cop registrat el pagament de l’import de la comanda a l’adreça de lliurament indicada pel Client. El lliurament dels articles encarregats es farà després de la confirmació de la comanda per correu electrònic; o bé dins el termini en què el Client serà previngut si l’article encarregat no està disponible temporalment.
L’Empresa lliurarà els articles encarregats per correu estàndard o urgent, segons l’elecció del Client.

Dret de desistiment i devolució dels articles

El Client disposa d’un dret de revocació que pot exercir, sense haver de justificar-ne els motius, en un termini de set (7) dies hàbils a partir de la recepció dels articles. La data del comprovant acreditatiu d’aquest lliurament servirà per efectuar el compte del termini de set (7) dies.
En aquest context, el Client pot retornar els articles lliurats durant el termini esmentat, dins l’embalatge original, en perfectes condicions, complets (amb accessoris, instruccions, garantia, etc.) i amb una còpia de la factura i el document de Revocació/Canvi junt amb la comanda i ho ha d’enviar a l’adreça indicada en el document esmentat. És responsabilitat del Client conservar qualsevol prova del retorn. Els articles han de ser enviats per correu certificat o per qualsevol altre mitjà que mostri la data exacta, i en qualsevol cas les despeses d’enviament queden a càrrec del Client.
L’Empresa tornarà el preu facturat dels articles retornats mitjançant l’ingrés del preu pagat pels articles, menys l’import corresponent al transport, al compte de la targeta de crèdit del Client en el termini de trenta (30) dies següents a la recepció dels articles. Si el Client ho prefereix, l’Empresa podrà entregar-li un val equivalent a la suma de la comanda. Si és així, no s’abonaran els diners del preu facturat pels articles retornats. Si Nova Joieria Radresa té despeses de duana pel retorn del producte, l’Empresa restarà la quantitat pagada en concepte de drets de duana de la suma que s’ha de retornar al Client. El Client es farà càrrec de les despeses directes del retorn, així com de qualsevol desperfecte produït a causa del retorn. El producte ha d’estar en les mateixes condicions en què va ser entregat.
En cap cas es concedeix al Client el dret de desistiment dels productes usats o sense l’embalatge. L’Empresa no accepta devolucions enviades a ports deguts o contra reemborsament.

Conformitat - Garantia

El Client ha d’assegurar-se de que els articles que se li han entregat corresponen a la comanda feta. Si els articles entregats no corresponen a la comanda, el Client haurà d’informar-ne tan aviat com sigui possible a l’Empresa, per telèfon al Servei Atenció al Client o Contacta, o bé per correu electrònic a info@neusbonada.com, tot justificant la discordança de l’article amb la comanda, i un cop obtingut l’acord de l’Empresa, s’hauran d’enviar els articles no conformes en el seu embalatge original, en perfecte estat, complerts (amb accessoris, manual, garantia…) i amb una còpia de la factura i del document de Revocació/Canvi a l’adreça indicada en aquest document.
La devolució de l’article haurà d’efectuar-se mitjançant un enviament certificat, o qualsevol altre mitjà que indiqui una data concreta; si s’accepta la disconformitat del Client, les despeses d’enviament seran cobertes per l’Empresa.
Si el canvi de l’article retornat no es pot efectuar, l’Empresa tornarà el preu facturat corresponent als articles no conformes retornats mitjançant un ingrés al compte de la targeta de crèdit del Client, com a màxim trenta (30) dies després d’haver rebut els articles discordants.
El reemborsament de les despeses d’enviament dels articles no conformes s’efectuarà amb l’ingrés al compte de la targeta de crèdit del Client de l’import de les despeses, quan el Client hagi enviat el justificant amb l’import d’aquestes.
Les condicions de garantia específiques entregades al Client amb l’article enviat estan sotmeses a les garanties legals.

Força major

L’execució de l’Empresa de totes o part de les seves obligacions es suspendrà si sobrevé un cas fortuït o de força major que les retardi.
Es consideren com a tal, principalment i sense que aquesta llista sigui limitada, la guerra, els aldarulls, la insurrecció, l’agitació social, les avaries telefòniques, informàtiques o l’afectació greu de la seguretat i la coherència de la xarxa Internet, les vagues de qualsevol naturalesa i els problemes d’aprovisionament de l’Empresa.
L’Empresa informarà al Client si esdevé un cas fortuït o de força major durant els set (7) dies posteriors a l’inici d’aquest.
Si aquesta suspensió de l’execució de les obligacions de l’Empresa s’allargués més de quinze (15) dies, el Client tindrà la possibilitat de rescindir la comanda en curs. L’Empresa tornarà els diners tan aviat com sigui possible mitjançant l’ingrés de l’import de la comanda al compte del Client.

No renúncia

El fet que en un moment donat l’Empresa s’abstingui d’exigir a un Client qualsevol de les disposicions de les presents condicions generals de venda, no pot interpretar-se com un precedent per a la posterior no realització total o parcial d’aquestes condicions.

Validesa de les condicions generals de venda

Si qualsevol de les disposicions de les presents condicions generals de venda es declarés nul·la, total o parcialment, la resta de disposicions, drets i obligacions que han sorgit d’aquestes condicions generals de venda no canviaran i seguiran essent vigents.

Dret vigent

Les presents condicions generals de venda estan sotmeses a la Legislació d’Espanya. Si sorgeix qualsevol dificultat amb la comanda o l’enviament d’aquesta per part de l’Empresa, el Client podrà, abans de recórrer a l’acció judicial, buscar una solució amistosa, principalment amb l’ajuda de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), entitat a la qual l’Empresa està adherida amb el número 5270, o de qualsevol altra assessorament de l’elecció del Client.